.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }
خانه / فیزیک سوم دبیرستان

فیزیک سوم دبیرستان

انواع مقاومت ها

مقاومت‌های الکتریکی برای کنترل جریان و ولتاژ استفاده می‌شوند. در حالت کلی مقاومت‌ها بر دو نوع هستند: مقاومت‌های پیچه‌ای و مقاومت‌های ترکیبی...

ادامه مطلب »

قانون اهم

آزمایش نشان می‌دهد که برای بسیاری از مواد به ویژه فلزات، جریان الکتریکی تابع خطی از اختلاف پتانسیل الکتریکی است. به بیان دیگر نسبت ولتاژ به جریان برای یک رسانای معین مقداری ...

ادامه مطلب »

مسئله خازن های موازی

مسئله: در شکل زیر مجموع انرژی ذخیره‌شده در خازن‌ها 4200 میکرو ژول است. مطلوب است محاسبه انرژی ذخیره‌شده در خازن شماره 2 برحسب میکرو ژول؟...

ادامه مطلب »

خازن های موازی

خازن‌ها به روش‌های مختلف می‌توانند با هم ترکیب شوند. هدف از ترکیب خازن‌ها رسیدن به یک خازن معادل در یک مدار الکترونیکی است که بتوان به کمک آن وظیفه خواسته شده را تأمین کرد...

ادامه مطلب »

انرژی خازن

انرژی ذخیره شده در یک خازن در واقع همان کار انجام شده توسط باتری است. هنگام شارژ شدن خازن توسط باتری اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن از مقدار صفر تا مقدار ...

ادامه مطلب »
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.