.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }

تغییر مقاومت ویژه با دما

آزمایش نشان می‌دهد که تغییر مقاومت ویژه با دما خطی است. مقاومت ویژه رسانای فلزی در یک دمای مشخص با رابطه‌ی زیر بیان می‌شود:

\rho=\rho_0[1+\alpha(T-T_0)]\hspace{1 in}\texrm{(1)}

اندیس صفر مربوط به دمای مرجع است.

\alpha: ضریب دمایی مقاومت ویژه و یکای آن (K^-1) یا  (1/^{\circ}C) است.

(T-T_0):اختلاف دما بر حسب (K) یا(^{\circ}C)

نکته اول: اگر تغییر دما را \Delta T=T-T_0 و تغییر مقاومت ویژه را  \Delta \rho=\rho-\rho_0 قرار دهیم رابطه (1) به صورت زیر بدست می‌آید:

\Delta \rho=\rho_0\alpha \Delta T\hspace{1 in}\texrm{(2)}

نکته دوم: تغییرات دما برحسب کلوین و درجه سلسیوس یکسان است.

بیاید با هم یک مسأله حل کنیم تا بهتر با این موضوع آشنا شویم:

مسأله:

ضریب دمایی مقاومت ویژه نقره 4.1\times 10^{-3}(K^-1) است. اگر دمای آن را از (-10)^{\circ} C تا (+20)^{\circ} C برسانیم. مقاومت ویژه‌ی آن چند درصد تغییر می‌کند؟

روش حل:

مسأله نسبت تغییرات مقاومت ویژه از ما خواسته با توجه به رابطه شماره (2) نسبت تغییرات مقاومت ویژه به صورت زیر تعریف می‌شود:

\frac{\Delta \rho}{\rho_0}=\alpha \Delta T\hspace{1 in}\texrm{(3)}

ضریب دمایی به ما داده شده : \alpha=4.1\times 10^{-3}(K^-1)

تغییرات دما هم داریم: \Delta T=(+20)-(-10)=30(K)

با قرار دادن مقادیر در رابطه شماره  (3) داریم:

\frac{\Delta \rho}{\rho_0}=(4.1\times 10^{-3})(30)

\frac{\Delta \rho}{\rho_0}=0.123

 

با توجه به اینکه درصد تغییرات از ما خواسته باید مقدار بدست آمده را در (100) ضرب کنیم:

\frac{\Delta \rho}{\rho_0}=12.3\%

نویسنده: مدیر کلبه درس

منبع: کلبه درس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.